Faculties at ENDO LIVE 2019

Dr Kurian Joseph


Dr S Krishnakumar


Dr Rajesh Modi


Dr B Ramesh


Dr Bijoy Kumar Nayak


Dr Sanjay Patel


Dr Priya Lakshmanan


Dr Ashish Kale


Dr Dipak Limbachiya


Dr Kishore Pandit


Dr Mala Raj


Dr Nitin H Shah


Dr Sundar Narayanan


Dr Vivek Salunke